Yaşam Bellek Özgürlük

Yaşam Bellek Özgürlük’ün kendisi için tanımladığı görev hak savunuculuğu yaparak; evrensel temel hak ve özgürlükler bağlamında toplumsal bilinç oluşturmaktır. Toplumsal bilinç aynı zamanda hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için mücadele etmeyi de içermektedir. Dernek tüzüğünde de ifadesini bulan bu görevler aşağıdaki gibi listelenmiştir:
Hakların ve özgürlüklerin evrenselliğini ve bütünlüğünü savunur; hak ve özgürlükler bağlamında toplumsal belleğin canlı tutulması için çalışır.
Irk, etnik köken, dil, din, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılıkla, bu kişi ve grupların direnme hakkını savunarak nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder.
Her yerde, her koşulda, herkes için adil yargılanma ve savunma hakkını savunur.
Savaşa ve militarizme karşı barışı savunur.
Düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür ve savunur.
Vicdani ret hakkını temel bir insan hakkı olarak kabul eder ve savunur.
Parasız ve anadilinde eğitimin her yaş ve düzeyde temel bir insan hakkı olduğunu savunur.
Doğal ve kültürel çevrenin korunması için mücadele eder.
Çocukların her türden istismara, şiddete, sömürüye karşı korunması için mücadele eder.
Hayvanların doğal çevrelerinde yaşamalarını; yaşam haklarının korunmasını savunur.
Tüm bireylerin, örgütlü kesimlerin kent yönetimine katılımlarını demokratik bir hak olarak görür ve bunun için mücadele eder.